La Bibliographie

Abréviations


BL : Li Yuzheng 李 域 錚, Zhao Minsheng 趙 敏 生, Lei Bing 雷 冰, Xi’an beilin shufa yishu 西 安 碑 林 書 法 藝 術, Xi'an, Renmin meishu chubanshe, 1989.

BQ : Lu Zengxiang 陸 增 祥, Baqiong shi jinshi buzheng 八 瓊 室 金 石 補 正, 1925.

BT : Yang Zhenfang 楊 震 方, Beitie xulu 碑 帖 敘 錄, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1982.

BTBS : Xu Ziqiang 徐 自 強, éd., Beijing tushuguan cang Beijing shike tapian mulu 北 京 圖 書 館 藏 北 京 石 刻 拓 片 目 錄, Pékin, Shumu wenxian chubanshe, 1994.

BTLS : Beijing tushuguan jinshi zu 北 京 圖 書 館 金 石 組, éd., Beijing tushuguan cang Zhongguo lidai shike taben huibian 北 京 圖 書 館 藏 中 國 歷 代 石 刻 拓 本 匯 編, Pékin, Zhongzhou guji chubanshe, 1991, 100 vol

BTMM : Xu Ziqiang 徐 自 強, Beijing tushuguan cang muzhi tapian mulu 北 京 圖 書 館 藏 墓 誌 拓 片 目 錄, Pékin, Zhonghua shuju, 1990.

CB : Wang Chang 王 昶, Jinshi cuibian 金 石 萃 編, 1805.

CKS : Chosen sôtokufû 朝 鮮 總 督 府, Chosen kinseki sôran 朝 鮮 金 石 總 覽, s.l., 1920, 2 vol.

Corpus : [Fu Xihua], Corpus des pierres sculptées Han (estampages), Pékin, Centre d’études sinologiques, 1940-1941, 2 vol.

Dao : Chen Yuan 陳 垣, Daojia jinshi lüe 道 家 金 石 略, Pékin, Wenwu chubanshe, 1988.

Field : Tchen, Hoshien, Starr, M. Kenneth, Catalogue of Chinese Rubbings from Field Museum, Chicago, Field Museum, 1981.

GJ : Bi Yuan 畢 沅, Guanzhong jinshi ji 關 中 金 石 記, éd. du Congshu jicheng 叢 書 集 成, Shanghai, Shanghai Shangwu yinshu guan, 1934.

Gongxian : Henan sheng wenwu yanjiusuo 河 南 省 文 物 研 究 所, éd, Zhongguo shiku : Gongxian shiku si 中 國 石 窟 : 鞏 縣 石 窟 寺, Pékin, Wenwu chubanshe, 1989.

GTH : Gao Ming 高 明, Gutao wen huibian 古 陶 文 彙 編, Pékin, Zhonghua shuju, 1990.

HDWS : Jiang Yingju 蔣 英 炬, Wu Wenqi 吳 文 祺, Handai Wushi muqun shike yanjiu 漢 代 武 氏 墓 群 石 刻 研 究, Jinan, Shandong meishu chubanshe, 1995

HW : Zhao Wanli 趙 萬 里, Han Wei Nanbei chao muzhi jishi 漢 魏 南 北 朝 墓 誌 集 釋, Pékin, 1956.

Hua : Ji Yaping 冀 亞 平, éd., Beijing tushuguan cang huaxiang taben huibian 北 京 圖 書 館 藏 畫 像 拓 本 匯 編, 10 vol., Pékin, Shumu wenxian chubanshe, 1993

JA : Journal asiatique, Paris, depuis 1822.

JC : Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo 中 國 社 會 科 學 院 考 古 研 究 所, éd., Yin Zhou jinwen jicheng 殷 周 金 文 集 成, Pékin, Zhonghua shuju, 1986-1994, 18 vol.

JD : Ma Ziyun 馬 子 雲, Shi Anchang 施 安 昌, Beitie jianshuo jianding 碑 帖 鑒 說 鑒 定 - Appraisal of Rubbings from Stone Inscription, Guilin, Guangxi shifan daxue, 1993.

JXHHXS : Zhu Xilu 朱 錫 祿, Jiaxiang Han huaxiang shi 嘉 祥 漢 畫 像 石, Jinan, Shandong meishu chubanshe, 1992.

LD : Mao Hanguang 毛 漢 光, Lidai muzhiming tapian mulu 歷 代 墓 誌 銘 拓 片 目 錄, Taipei, Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo, 1985.

LJT : Guo Moruo 郭 末 若, Liang Zhou jinwenci daxi tulu kaoshi 兩 周 金 文 辭 大 系 圖 錄 考 釋 , Pékin, Kexue chubanshe, 1957 (réimpr. 1999), 2 vol.

LM : Wang Zhuanghong 王 壯 弘, Liuchao muzhi jianyao 六 朝 墓 誌 檢 要, Shanghai, Shanghai shuhua chubanshe, 1985.

Mission : Chavannes, Edouard, Mission archéologique dans la Chine septentrionale, Paris, Ecole française d'Extrême-Orient, Planches, 2 vol., 1909 ; Texte: 1. La sculpture à l’époque des Han, Paris, 1913; 2. La sculpture bouddhique, Paris, 1915.

MWX : Ma Chengyuan 馬 承 源, Shang Zhou qingtongqi mingwen xuan 商 周 青 銅 器 銘 文 選 , Pékin, Wenwu chubanshe, 1986-1990, 4 vol.

QHJH : Sun Weizu 孫 慰 祖, XU Gufu 徐 谷 富, Qin Han jinwen huibian 秦 漢 金 文 彙 編 , Shanghai, Shanghai shudian, 1997.

RS : Mizuno Seiichi 水 野 清 一, A study of the Buddhist Cave-Temples at Lung-men, Ho-nan, Ryūmon sekkutsu no kenkyû 龍 門 石 窟 の 研 究, Tokyo, Zauho Press, 1941 (Toho bunka kenkyujo hokoku 16).

SJ : Ruan Yuan 阮 元, Bi Yuan 畢 沅, Shanzuo jinshi zhi 山 左 金 石 志, 1797, 24 vol.

SK : Siku quanshu 四 庫 全 書, éd. du Wenyuan ge, Taibei, Taiwan Shangwu yinshuguan, 1986.

SSC : Hu Pinzhi 胡 聘 之, Shanyou shike congbian 山 右 石 刻 叢 編, 1901.

STWD : Hao Benxing 郝 本 性, éd., Sui Tang Wudai muzhi huibian 隋 唐 五 代 墓 誌 彙 編, Tianjin, Tianjin guji chubanshe, 1991-1992, 30 vol.

SY : Yang Dianxun 楊 殿 珣, Shike tiba suoyin 石 刻 題 跋 索 引, Shanghai, Shangwu yinshuguan, 1957 (réimpr.).

Taozhai : Duan-fang 端 方, Taozhai cang shi ji 陶 齋 藏 石 記, Pékin, 1908.

TMH : Zhou Shaoliang 周 紹 良, Tangdai muzhi huibian 唐 代 墓 誌 匯 編, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1992, 2 vol.

TMHF : Mao Hanguang 毛 漢 光, Tangdai muzhiming huibian fukao 唐 代 墓 誌 銘 彙 編 附 考, Taipei, Academia Sinica, 1984-1994, 18 vol. parus.

TSMZ : Rao Zongyi 饒 宗 頤, Tang Song muzhi: Yuandong xueyuan cang tapian tulu 唐 宋 墓 誌 : 遠 東 學 院 藏 拓 片 圖 錄 [Inscriptions tombales des dynasties T’ang et Song, d’après le fond d’inscriptions possédées par l’EFEO], Paris: École Française d’Extrême-Orient ; Hong Kong, The Chinese University Press, 1981.

XB : Lu Yaoyu 陸 耀 遹, Jinshi xubian 金 石 續 編, 1874.

ZDST : Zhongguo diaosu shi tulu 中 國 調 塑 史 圖 錄, Shanghai, Shanghai renmin meishu chubanshe, 1983, 2 vol.

ZLBS : Zhang Pei 張 沛, éd., Zhaoling beishi 昭 陵 碑 石, Xi’an, Sanqin chubanshe, 1993.

ZLBK : Sun Sanxi 孫 三 錫, Zhaoling bei kao 昭 陵 碑 考, 1858.

ZLBL : Luo Zhenyu 羅 振 玉, Zhaoling bei lu 昭 陵 碑 錄, 1908.


[ Auteurs | Programme | Fonds | Catalogue | Bibliographie | Contacts ]